Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

SÄÄNNÖT

 

1 §

NIMI, KOTIPAIKKA JA YHDISTYSKIELI

Yhdistyksen nimi on Vaasan Saskiat r.y. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi.

 

2 §

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimi vankan yhteishengen ja keskinäisen alttiuden luomiseksi yhdistyksen jäsenten keskuuteen, sekä tukea henkisesti ja aineellisesti Vaasan Taitelijaseuraan kuuluvia ja muita vaasalaisia kuvaamataiteilijoita, jotka sairauden, kuolemantapauksen tai muun senkaltaisen syyn takia ovat joutuneet puutteeseen sekä heidän leskiään ja lapsiaan.

Tarkoitusta varten yhdistys toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä sekä muita senkaltaisia tilaisuuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia, jotka se saa toimintansa tukemiseksi.

 

3 §

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät vaasalaisten kuvaamataiteilijoiden rouvat sekä yhdistyksen johtokunnan hyväksymät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua johtokunnan ehdotuksesta sen tarkoitusperien hyväksi toimineita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä, joilla on samat oikeudet kuin kunniajäsenillä. Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

 

4 §

JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisten jäsenten keskuudesta valittu johtokunta, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8), kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, kukin yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan jäsenet ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Vuosittain on erovuorossa neljä (4) jäsentä. Arpa määrää ensimmäisen kerran vuorossa olevat erovuoroisuutta ratkaistaessa. Erovuoroinen johtokunnan jäsen voidaan valita johtokuntaan uudelleen joko samaan tai eri virkaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

5 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta panee täytäntöön yhdistyksen tekemät päätökset ja on vastuussa yhdistyksen varojen hoidosta tehden niistä selvityksen vuosikokoukselle.

Sihteeri tai hänen poissa ollessaan joku kokouksen valitsema henkilö pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista. Sihteeri pitää myös luetteloa yhdistyksen jäsenistä, sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.

Rahastonhoitaja hoitaa raha- ja tiliasiat johtokunnan määräysten mukaan huolehtien maksuista ja yhdistyksen kirjanpidosta.

Johtokunta valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsuu kokoukset koolle.

 

6 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, maksumääräyksissä kuitenkin vain puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

 

7 §

TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä ja on tilintarkastajain ne oman lausuntonsa ohella jätettävä ennen helmikuun loppua johtokunnalle vuosikokoukselle esittämistä varten.

 

8 §

KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu tavallisesti kerran kuukaudessa tai useammin, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokouksella on oikeus valita toimihenkilöitä eri tehtäviin. Kutsu näihin kokouksiin on annettava vähintään kolme päivää aikaisemmin joko kullekin jäsenelle erikseen lähetettävällä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella.

 

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään yhdessä paikkakunnan sanomalehdessä ainakin viisi (5) päivää aikaisemmin. Vuosikokouksessa toimii puheenjohtajana kokouksen valitsema henkilö. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen virkailijat
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 5. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle
 6. esitetään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
 7. päätetään jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja alkavaksi toimintakaudeksi
 9. valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan yhdistyksen kuluvan vuoden tilejä
 11. käsitellään muut esille tulevat asiat

 

10 §

Ainoastaan johtokunta on oikeutettu antamaan julkisia selostuksia yhdistyksen toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä voi esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä vain johtokunnan tai yhdistyksen suostumuksella.

 

11 §

EROTTAMINEN

Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus enemmistöpäätöksellä tarkan tutkimuksen jälkeen ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäsen erotettavaksi yhdistyksestä, jos hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Erottamisesta päättää tällöin yhdistyksen kokous ja on vähintään 3/4 kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä kannatettava erottamista. Jäsen voidaan erottaa myös määräajaksi.

Myös voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena. Tällöin erottaminen tapahtuu johtokunnan päätöksellä. Jos jäsen haluaa eroa yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti.

 

12 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksissa jos kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa muutosta kannattaa. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään 2 viikkoa.

 

13 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa ja vahvistettava toisessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee kokouksen käsiteltäväksi, siitä on kokouskutsussa erikseen mainittava.

 

14 §

Jos päätös yhdistyksen purkamisesta on edellä määrätyssä järjestyksessä syntynyt, jätettäköön yhdistyksen kaikki sillä hetkellä omistama omaisuus, sen jälkeen kun velat on maksettu, käytettäväksi vaasalaisten kuvaamataiteilijoiden hyväksi yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

 

15 §

Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

©2019 Vaasan Saskiat r.y. - suntuubi.com